Villkor vid betalning och bokning av båtplats i Marstrands hamn

Dessa villkor gäller mellan Kungälvs Kommun och den som själv eller genom annan person bokar/betalar båtplats i Marstrands Gästhamn.

Beställaren/betalaren anges som ”Kund” i villkoren. Leverantören anges som ”Kungälvs Kommun”, ”Vi” eller ”Marstrands Gästhamn”. Bokningen/betalningen gäller hyra av båtplats i Marstrands gästhamn, Kungälvs Kommun.
Kunder/gäster i Marstrands Gästhamn är skyldiga att följa Allmänna lokala föreskrifter samt Lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter för Marstrands Hamn.

Kunder/gäster som inte följer dessa föreskrifter har Marstrands Gästhamns personal rätt att avvisa från hamnområdet.

Bokning & Betalning

Bokning och betalning för privatperson

För att boka båtplats/betala hamnavgift på webbsidan marstrandsgasthamn.se krävs att kunden är minst 18 år fyllda. För att kunna genomföra betalningen av hamnavgiften krävs det ett bankkort (VISA eller Mastercard).

Bokning av båtplats

I priset ingår hyra av båtplats, bokningsavgiften samt tillkoppling (inkl. förbrukning) av elektricitet (6-16 ampere).

Betalning av bokning

Betalning sker direkt, även vid bokning.

Bekräftelser

Bokningsbekräftelse

Vid mottagande av bokningsbekräftelsen skall denna kontrolleras, så att alla uppgifter stämmer. Det åligger kunden/beställaren att ansvara för att uppgifterna på bokningsbekräftelsen är korrekta. Bokningsbekräftelse skickas via e-post och som textmeddelande (SMS). I händelse av fel skall Marstrands gästhamn kontaktas inom 7 dagar från mottagandet av bekräftelsen, dock senast 24-timmar innan ankomst.

Betalningsbekräftelse

Vid mottagande av betalningsbekräftelsen skall denna kontrolleras, så att alla uppgifter stämmer. Det är kunden som ansvarar för att uppgifterna på betalningsbekräftelsen är korrekta. En betalningsbekräftelse skickas via e-post och som textmeddelande (SMS). I händelse av fel skall Marstrands gästhamn kontaktas snarast genom att ringa eller skicka e-post. Telefon: +46(0)703469901 E-post: hamnkontoret@kungalv.se

Avbokning

Avbokning av bokad plats

Avbokning skall ske genom att klicka på den länk som medföljer bokningen, alternativt ringa eller skicka e-post till oss.
Telefon: +46(0)703469901 E-post: hamnkontoret@kungalv.se Uppge alltid namn, bokningsnummer och bokad ankomstdag. Reservationsavgiften återbetalas ej vid avbokning. Avbokning < 48h före bokningen startar återbetalas ej.

Ansvar

Ansvar för egendom/vållande av skada

 • Rökning är förbjudet i hela hamnområdet.
 • Kungälvs Kommun ansvarar ej för kvarglömda saker.
 • Kungälvs Kommun ansvarar inte för skada som vållas av utomstående.
 • Övriga skyldigheter och ordningsregler
 • Kunden/gästerna skall vårda båtplatsen, hamnens anläggning väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller.
 • Kunden/gästerna skall mellan 23:00 och 07:00 iaktta största hänsyn och tystnad gentemot andra gäster.
 • Det är förbjudet att grilla eller på annat sätt uppföra eld i hamnområdet.
 • Grillning sker på anvisad plats. Tänk på brandrisken, se över er släckutrustning.
 • Badning är förbjudet i hela hamnområdet.
 • Varje eluttag är på 16 ampere, vilket i princip endast innebär ström för laddning. Överuttag riskerar att slå ut hela eller delar av hamnens elnät. Vid uppenbart missbruk förbehåller vi oss rätten att fakturera reparationskostnaderna. Eluttagen är individuella. Ett uttag per båt.
 • Hund ska hållas kopplad och rastas utanför hamnområdet.
 • Miljöavfall skall läggas i miljöstation. Sopor ska läggas i anvisade sopkärl. Övrigt avfall får ej spolas eller kastas i hamnområdet.
 • Betalning av hamnavgiften ska ske på hamnkontoret, till hamnvärd eller på marstrandsgasthamn.se, detta gäller även de som endast ska stanna över dagen.
 • Dricksvattnet får ej användas för tvätt av båt.
 • Kommunen ansvarar ej för skador eller förluster som orsakats av utomstående.

Användandet av personuppgifter Genom att använda denna hemsida godkänner du också Hamnsystem Sverige ABs Data Policy

Avtalsbrott

Avtalsbrott

Detta är ett avtal upprättat mellan kunden (beställaren) och Marstrands Gästhamn, Kungälvs Kommun. Avtalet upphör att gälla med omedelbar verkan om:
 • Villkoren i detta dokument ej uppfylls.
 • Kunden/gästerna i sällskapet uppträder störande i hamnområdet.
 • Kunden/gästerna i sällskapet begår skadegörelse i hamnområdet.

Om avtalsbrott inträffar måste kunden/gästerna i sällskapet omedelbart flytta från hamnområdet. Vid förstörelse eller störande uppträdande kan skadestånd krävas av kunden.

Force Majeure

Force majeure

Vid krig, naturkatastrofer, strejk och andra händelser som är att betrakta som force majeure kan Kungälvs Kommun upphäva avtalet, varvid kunden med gäster snarast skall underrättas. Kungälvs Kommun är i sådana fall skyldig att betala tillbaka det belopp som betalats, med undantag för den nytta som har dragits av båtplatsen.

Marknadsföring

Marknadsföring

Marstrands Hamn förbehåller sig rätten att vid särskilda tillfällen skicka information och marknadsföring via e-post eller sms.

Webbplats

Villkor för användning av www.marstrandsgasthamn.se

Denna sida (tillsammans med de handlingar som anges på det) talar om villkoren för användning av vår hemsida www.marstrandsgasthamn.se. Läs dessa villkor noggrant före användning, bokning samt betalning på vår hemsida. Genom att använda vår hemsida, visar du att du accepterar dessa villkor. Om du inte accepterar dessa villkor ska du inte använda vår webbplats.

Åtkomst till vår webbplats

Tillgång till vår webbplats är tillåtet på tillfällig basis och vi förbehåller oss rätten att dra tillbaka eller ändra de tjänster vi tillhandahåller på vår webbplats utan föregående meddelande. Vi kan inte hållas ansvariga om av någon anledning vår webbplats är otillgänglig vid någon tidpunkt eller under någon tidsperiod. Ibland händer det att vi kan begränsa åtkomst till vissa delar av vår webbplats, eller hela vår webbplats, för kunder som besöker oss. Du ansvarar för att vidta alla åtgärder som behövs för att du ska ha tillgång till vår webbplats. Du är också ansvarig för att se till att alla personer som besöker vår webbplats via din internetuppkoppling är medvetna om villkoren, och att de uppfyller dem.

Vår webbplats ändras regelbundet

Vi strävar efter att uppdatera vår webbplats regelbundet och kan också ändra innehållet. Om behov uppstår, kan vi avbryta tillgång till vår webbplats, eller stänga den på obestämd tid. Någon del av materialet på vår webbplats kan vara inaktuella vid en viss tidpunkt, och vi har ingen skyldighet att uppdatera sådant material.Översikt Marstrands Hamn